20/05/2020

Duidelijkheid over antennebeleid

Het plaatsen van extra antenne-installaties om zo een betere dekking van ons mobiele netwerk te realiseren is en blijft een gevoelig onderwerp. Behalve dat een mast van zo’n 40 meter het lokale landschap behoorlijk kan ontsieren, speelt ook de onrust qua gezondheidsaspecten voor omwonenden vaak een rol.

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch kreeg onlangs ook met een dergelijk vraagstuk te maken. Eén van de grootste mobiele netwerkproviders heeft een verzoek ingediend voor het plaatsen van een losse antennemast aan de westzijde van De Groote Wielen.

De VVD fractie kwam met aanvullende vragen. 
De Bossche VVD heeft, om haar besluit te onderbouwen, eerst nog aanvullende vragen gesteld. De VVD fractie had onder andere de volgende vragen: Deelt de gemeenteraad de mening om zich als gemeente in principe te houden aan het eigen beleid rondom het plaatsen van een zendmast? Deelt men de mening dat het belangrijk is dat de omgeving wordt betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen en dat dit ook het geval is bij het plaatsen van een zendmast van 40 meter hoog?

Aangegeven werd dat de raad het eens was met bovengenoemde stellingen. Nader onderzoek wees uit dat de gemeente het beleid heeft dat voor het plaatsen van zendmasten van meer dan 30 meter hoog, slechts in zeer uitzonderlijke gevallen een vergunning verleend kan worden. Bovendien is er dan wel degelijk instemming nodig van omwonenden, omdat hier afgeweken wordt van het bestemmingsplan.

Men heeft ter plaatse onderzocht of de gekozen locatie bij De Groote Wielen geschikt zou zijn voor het plaatsen van een losse antennemast van 40 meter hoogte. De directe omgeving bestaat alleen uit bomen en andere begroeiing, waardoor een dergelijke antenne de omgeving behoorlijk zou ontsieren. Verder bleek dat afstemming met omwonenden in de vorm van een informatiebijeenkomst en voorlichting over de eventuele gezondheidsaspecten door de GGD in dit geval niet had plaatsgevonden. Dit had deels te maken met de huidige COVID-19 maatregelen, en het feit dat ten tijde dat dit plan werd opgesteld, het nog geen verplichting was om dergelijk overleg met omwonenden te voeren.

Gemeentebeleid en zienswijze omwonenden verschafte eindelijk duidelijkheid. 
Neemt niet weg dat diverse betrokkenen en omwonenden inmiddels hun visie en zienswijze omtrent een eventuele vergunningsaanvraag voor een dergelijke antenne al hadden gedeeld met de gemeenteraad. Al deze aspecten in acht genomen heeft het college besloten om van een vergunningsaanvraag voor deze antenne installatie af te zien en wordt door de betreffende provider gezocht naar een andere geschikte locatie.

De gemeenteraad geeft hiermee aan dat zij zich houdt aan haar eigen beleid, en zeker het belang van de omgevingsdialoog niet onderschat. Belangstellenden kunnen hier de door de VVD gestelde vragen en de volledige onderbouwing van dit besluit nalezen. Als fractielid van de Bossche VVD doet het mij deugt dat wij ons steentje hebben kunnen bijdragen om deze duidelijkheid te verschaffen.